تونکن دریا مونا آسیا قاره دله دره. وه چین و ویتنام میون جا بیته. اینتا دریا مونا چین جنوبی دریا او پیش بموئن جا درست بیه.

تونکن دریامونا
جوغرافی
مختصات
کشور
Map
ئو خَوِری
نوع
روخنه مصب
رود سرخ (fa) ترجمهDay River (en) ترجمه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

منابع

دچی‌ین