هَندئو (تفلوظ: Hand-u) خلیج (به عربی: الخَليجُ) یا دریومونا اتا قسم دریو جه هسه کا خوشکی دله پیش بوره .اگم دی خلی پریک (کم) بیوئه خوشکی دله وه ره خور گننه.

اوهایوء هَندئو

پیدرپشوئون دچی‌ین

ممبعئون دچی‌ین

فارسیج ویکیپدیا