تالین اتا شهر هسته که ارمنستون ِآراگاتسوتن استان دله دره و سال ۱۹۹۵ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۵٬۳۷۱ نفر جمعیت دانّه.

تالین
تالین
مکون

آراگاتسوتن استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۹۵
جمعیت۵٬۳۷۱

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین