تاشیر اتا شهر هسته که ارمنستون ِلوری استان دله دره و سال ۱۹۸۳ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۷٬۵۸۶ نفر جمعیت دانّه.

تاشیر
تاشیر
مکون

لوری استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۸۳
جمعیت۷٬۵۸۶

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین