اینوسنت یکم (انگلیسی جه: Papa Innocentius) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه ۲۲ دسامبر ۴۰۱ تا ۱۲ مارس ۴۱۷ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Innocentius I.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین