اچمیادزین اتا شهر هسته که ارمنستون ِآرماویر استان دله دره و سال ۱۹۱ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۵۶٬۷۵۷ نفر جمعیت دانّه.

اچمیادزین
اچمیادزین
مکون

آرماویر استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۱
جمعیت۵۶٬۷۵۷

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین