اولیگوسن اتا زمین اشناسی دوره هسه که شه ترشیاری دوره زیرشاخه هسه. اینتا دوره دله اتی گت گیاه ئو دار بین جا شونه ولی علفجارون ئو مرتعون گت تر بونه.سک ئو بامشی تبار اینتا دوره دله پیدا بونه. گوشتخوار حیوونون ئو بجوس کر حیوونون اینتا دوره دله پیدا بونه.شتر، گت خی، کوهان دارگو ئو راست تن میمونئون هم اینتا دوره دله پیدا بونه.