شادی

اتی اسپه روشِندِک شادی

علمی طبقه‌بندی
قلمرو: حیوان
چله: رسن‌دارون
کلاس: پستاندارون
راسته: اولین‌مونائون
جیر راسته: ساده‌وینون
فرعی راسته: شادی‌مونائون
شادی عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

شادی‌ئون (فارسی جه: میمون) ات‌تی پستاندار هسته که ونه نوع جه حدود 260 جور حیوون پیدا هاکردنه. شادی‌ئون ویشته دارسر زندگی کانّه ولی بعضی جور شادی‌ها بِنِه سَر هم درنه. شادی کلاً ات‌تی هوشمند حیوون حیساب اِنه. شادی‌ها معمولاً دِم دارنه که آدم‌مونائون دله اینتی نی‌یه، چن جور شادی هم درنه که دِم ندارنه و وشون اسم «بربری شادی» هسته.

شادی‌ها پیش‌شادی‌های ِنسل جه جهش پیدا هاکردنه. شادی‌مونائون ِاولیه جنوبی آمریکا دله نود میلیون سال په تکامل پیدا هاکردنه که قاره آمریکا مخصوص هستنه.

این دوره زمونه‌ی شادی‌ها خانواده Ceboidea دله و parvorder بِن از Platyrrhini طبقه بندی وانّه، ولی قدیمی شادی‌ها خانواده Cercopithecoidea دله دَیینه و بخشی از parvorder Catarrhini بینه، که شامل hominoids از جمله آدم بی‌یه. همینسه بنشنه بائوتن قدیمی شادی‌ها ویشته آدم‌مونائون جه نزدیک بینه تا اسایی شادی‌ئون.

فضانوردی دله

دچی‌ین
 
شادی‌ها ویشته دار سَر زندگی کانّه.

تا اسا پنج‌تا دولت متحده ایالات آمریکا، روسیه (شورویفرانسه، آرجانتین و ایران شادی برسینه فضا دله.[۱]

وابسته جستارون

دچی‌ین

منابع

دچی‌ین
  • مک ایودی، کالین، اطلس تاریخی آفریقا، تهران ۱۳۶۵، ص ۱۳.