بامشی

Cat November 2010-1a.jpg
  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

حاملگی دوره 64 روز  مقدار دچی‌ین (P3063) ویکی دیتا دله
بامشی عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

بامِشی یا پیچا مازرونی زوون (تبری) دله اتا حیوون نوم هسه. ونه نوم دتا نوم جا ده‌ره‌س بییه بام + شی. بامشی ۶ تا ۷ ماهگی جه گت بونه و تونه تولید مثل هکنه ، ما‌ئون تا ۸ سالگی ئو نرئون تا ۱۰ سالگی به‌تونده‌نه شه وسه جفت هایرن، ونه اوستنی دوره هم ۶۱ تا ۶۸ روز بین (متوسط ۶۳ روز) هسته.

گتیدچی‌ین

 
پارسی بامشی

بامشی ئون وزن معمولی ۲.۵ تا ۷ کیلوگرم بونه، هرچند بعضی گونه‌ئون دله بامشی سنگینی تا ۱۱.۳ کیلوگرم رسنه. بامشی ئون هم دئینه کا دلیکیسّه تا ۲۳ کیلوگرم وزن داشتنه.

هِستکا وندیدچی‌ین

 
بامشی بتیم دله

بامشی هم اکثر کاله‌دارون واری ۷ گردنی مهره, ۱۳ صدری مهره(سینه پشت مهره‌ ئون, که انسان ۱۲ مهره اینتا نوع جا دارنه), ۷ کمری مهره(که انسان ۵ مهره اینتا نوع جا دارنه), ۳ خاجی مهره (مهره‌ ئونی که بدن انتهایی قسمت دله قرار بئیتنه که انسان هرسائن وسه ۵ مهره اینتا نوع جا دارنه) و به جز "مانکس بامشی" ۲۲ یا ۲۳ دمی مهره‌ (که انسان ۳ تا ۵ مهره اینتا نوع جا دارنه) دارننه.

لینگدچی‌ین

بامشی هم سگ واری شه پنجه جا راه شونه(پنجه شو دره!). بامشی ئون راه بوردن سر خله دقت کننه. این ئه‌تا بامشی سانان ره ویژگی جه هسته .


بامشی به‌نه‌وارئوندچی‌ین

  • پارسی بامشی
  • بنگال بامشی
  • تورک بامشی
  • راکون بامشی
  • سیامی بامشی
  • حبشی بامشی
  • برمه‌ای بامشی
  • مشرقی بامشی