خی

مَله‌یی (= اهلی) خی
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانورون
چله: رسن‌دارون
رده: پستاندارون
بالاراسته: ئوکائون و جفت‌سمون
راسته: جفت‌سمون
خانواده: ورازمونائون
سرده: خی
گونه: وراز
زیرگونه‌: S. s. domestica
نام سه‌جمله‌ای
Sus scrofa domestica
لینئوس، ۱۷۵۸
اسم‌ئون علمی مترادف
Sus domestica

خی یا خو (ونه علمی نوم: Sus scrofa domestica) هسته اتا پستانداری (وارنگ داری) هسته کا وراز خانواده، جفت ‌سمون راسته، او وازون و جفت‌ سمون بالا راسته دره .

به خی وحشی وراز گفته می شود . خی ۵ تا ۷ هزار سال پیش جه اهلی بیّه. اینتا حیوون ایسلام دله نجس هسته و ونه گوشت حرامه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که خی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.