الوکره (عربی جه: الوکرة) اتا شهر نوم هسته قطر ِالوکره استان دله دره. ونه جمعیت ۷۹٫۴۵۷ نفر هسته. اینتا شهر رامسر جه دَدَبخوندِست (= خواهرخوانده) هسته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین