قطر شهرون اینان هستنه:

قطر ِولایات:
 1. دوحه
 2. الغویریه
 3. الجمیلیه
 4. الخور
 5. الوکره
 6. الریان
 7. جريان البطنة
 8. الشمال
 9. ام صلال
 10. ام سیعید
شهرون لیست
Rang نوم جمعیت استان (۲۰۰۴)
مازرونی عربی سال ۱۹۹۷ سال ۲۰۰۴ سال ۲۰۱۰
۱. دوحه (به عربی: الدوحة) ۲۶۴٫۰۰۹ ۳۳۹٫۸۴۷ ۵۲۱٫۲۸۳ دوحه (استان)
۲. الریان (به عربی: الریان) ۱۳۷٫۹۹۹ ۱۹۵٫۵۸۱ ۳۹۲٫۴۲۸ الریان (استان)
۴. الذخیره (به عربی: الذخیرة) ۷٫۸۶۳ ۱۳٫۵۱۱ ۱۲۸٫۵۷۴ الخور (استان)
۵. الخور (به عربی: الخور) ۹٫۹۳۰ ۱۸٫۰۳۶ ۸۰٫۲۲۰ الخور (استان)
۶. الوکره (به عربی: الوکرة) ۲۰٫۲۰۵ ۲۶٫۹۹۳ ۷۹٫۴۵۷ الوکره (استان)
۷. ام صلال (به عربی: أم صلال) ۱۵٫۹۳۵ ۲۵٫۴۱۳ ۶۰٫۵۰۹ ام صلال (استان)
۸. الشحانیه (به عربی: الشحانیة) ۶٫۸۵۲ ۸٫۳۸۰ ۳۵٫۳۹۳ الریان (استان)
۹. ام سیعید (به عربی: مسیعید) ۷٫۴۲۴ ۱۲٫۶۱۱ ۳۵٫۱۵۰ ام سیعید (استان)
۱۰. الخیسه (به عربی: الخیسة) ۲٫۴۵۷ ۶٫۱۹۲ ۲۴٫۷۲۲ ام صلال (استان)
۱۱. الوکیر (به عربی: الوکیر) ۳٫۹۴۸ ۴٫۴۰۰ ۲۲٫۴۵۹ الوکره (استان)
۱۲. دخان (شهر) (به عربی: دخان) ۵٫۲۹۹ ۶٫۱۱۷ ۱۱٫۵۲۰ الجمیلیه (استان)
۱۳. ابونخله (به عربی: أبو نخلة) ۱٫۴۶۹ ۶٫۲۸۷ ۱۱٫۳۳۳ الریان (استان)
۱۴. ام باب (به عربی: أم باب) ۱٫۸۲۹ ۱٫۲۸۷ ۶٫۱۹۴ الجمیلیه (استان)
۱۵. روضه راشد (به عربی: روضة راشد) ۲٫۶۴۰ ۴٫۷۶۲ ۶٫۰۴۶ جریان البطنه (استان)
۱۶. الرویس (به عربی: الرویس) ۲٫۴۵۶ ۲٫۹۵۱ ۴٫۹۹۶ الشمال (استان)
۱۷. الغویریه (به عربی: الغویریة) ۱٫۷۱۶ ۲٫۱۵۹ ۴٫۸۳۴ الغویریه (استان)
۱۸. شقراء (قطر) (به عربی: شقرا) ۳۳ ۵۴ ۳٫۸۷۴ الوکره (استان)
۱۹. فویرط (به عربی: فویرط) ۹۸۲ ۱٫۳۸۵ ۱٫۹۷۰ الشمال (استان)
۲۰. الجمیلیه (به عربی: الجمیلیة) ۱٫۳۰۳ ۱٫۳۶۷ ۱٫۷۰۶ الجمیلیه (استان)
۲۱. الکرعانه (به عربی: الکرعانة) ۱٫۰۳۱ ۱٫۰۷۲ ۱٫۵۶۷ جریان البطنه (استان)
۲۲. ابو سمرا (به عربی: أبو سمرة) ۶۸۳ ۷۸۶ ۱٫۰۶۵ جریان البطنه (استان)
۲۳. العطوریه (به عربی: العطوریة) ۹۱۵ ۹۳۹ ۱٫۰۶۰ الجمیلیه (استان)
۲۴. النصرانیه (به عربی: النصرانیه) ۴۹۰ ۵۹۳ ۱٫۰۴۳ الجمیلیه (استان)
۲۵. الزباره (به عربی: الزبارة) ۶۲۱ ۵۷۹ ۱٫۰۰۹ الشمال (استان)
۲۶. سودا نثیل (به عربی: سودا نثیل) ۱۶۷ ۲۲۲ ۲۹۰ جریان البطنه (استان)
۲۷. الخراره (به عربی: الخرارة) ۱۳۰ ۱۷۳ ۲۲۶ جریان البطنه (استان)
۲۸. خور العدید (به عربی: خور العدید) ۹۱ ۱۲۱ ۱۵۸ جریان البطنه (استان)

شابلون:خاورمیونه شهرون

منابعدچی‌ین

 • ایران راه‌ئون اطلس، ۱۳۸۷