الئا اتا کهنه شهر نوم هسته که مگنا گراسیا منطقه دله دره و تیرنی ِدریایِ کناره دره. این شهر ره یونانیون حدود ۵۳۸–۵۳۵ پیش از میلاد بساتنه. این شهر دله اتا فلسفی مکتب راه دکته که پارمنیدس و زنون الئایی اونجه پرورش پیدا هاکردنه.

الئا
Map
نوم
محلی نوم
Ελέα زوون ِکد اٮشتٮفا هسته. ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
تاریخچه
بساتن زمون
۰۵۳۸ "پ.م" ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
آسچئا (fa) ترجمه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
دیگر معلومات
زمونی ناحیه
تابستونی ساعت
جوغرافی کد
3164641[۱] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
وبسایت

تاریخ

دچی‌ین

اونتی که هرودوت گاته، سال ۵۴۵ قبل از میلاد ات‌سری یونانی که فوسیایِ شهر دله دَیینه، جایی که اسا ترکیه هسته، توسط هخامنشیون محاصره بَیینه و فرار هاکردنه و ئو راه بوردنه مدیترانه دله گوم بَینه. ئو وشون ره شه همراه تا ایتالیایِ سواحل بَورده و اونجه هایلا (Heyle) شهر ره بساتنه که بعدته اله‌ئو و الئا نوم ره بَیته.

منابع

دچی‌ین
  1. ونه نوم اینجه بمو: جئونیمز. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. انتشارِ تاریخ: ۲۰۰۵.

ویکی‌پدیای کارزنون، «Velia»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ۲۶ مه ۲۰۱۶).

شابلون:ایتالیا جهونی میراث