استفان (انگلیسی جه: Papa ElectusSTEPHANUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه ۲۳ مارس ۷۵۲ تا ۲۵ مارس ۷۵۲ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین