استفان هشتم (انگلیسی جه: Stephen IX) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه آلمان دله دنیا بموئه و۱۴ جولای ۹۳۹ تا اکتبر ۹۴۲ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Stephen VIII.png

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین