آیروم اتا شهر هسته که ارمنستون ِتاووش استان دله دره و سال نامعلومی، اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۲٬۳۶۱ نفر جمعیت دانّه.

آیروم
آیروم
مکون

تاووش استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسالنامعلومی،
جمعیت۲٬۳۶۱

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین