آپاران اتا شهر هسته که ارمنستون ِآراگاتسوتن استان دله دره و سال ۱۹۹۵ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۶٬۱۵۸ نفر جمعیت دانّه.

آپاران
آپاران
مکون

آراگاتسوتن استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۹۵
جمعیت۶٬۱۵۸

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین