آرتیک اتا شهر هسته که ارمنستون ِشیراک استان دله دره و سال ۱۹۴۵ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۱۴٬۹۴۹ نفر جمعیت دانّه.

آرتیک
آرتیک
مکون

شیراک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۴۵
جمعیت۱۴٬۹۴۹

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین