آرتاشات اتا شهر هسته که ارمنستون ِآرارات استان دله دره و سال ۱۹۶۱ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۳۵٬۱۰۰ نفر جمعیت دانّه.

آرتاشات
آرتاشات
مکون

آرارات استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۶۱
جمعیت۳۵٬۱۰۰

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین