شابلون:جعبه اطلاعات زبان آراگونی اتا زوون رومی‌تبار زوونون جه هسته که حدود ۱۰ تا ۳۰ هزار گنشکر دارنه که آراگون دله درنه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که آراگونی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.