ژوئنژوئیهآگوست
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۶ ژوئیه روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۹۷اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۹۸اُمین روز إستِنه. ۱۶ ژوئیه جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۶۸ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین