ژوئیهآگوستسپتامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۱ آگوست روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۲۲۳اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۲۲۴اُمین روز إستِنه. ۱۱ آگوست جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۴۲ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین