یوش اتا مله نوم هسته که نور شهرستان دله دره. این مله ونه گتِ شاعر، نیما یوشیج، وسّه معروف هسته. نیمایِ پییری سِره‌خِنه اسا این مله دله اتا توریستی مکان هسته.

نیما سِره

منابع دچی‌ین