یانگون أتا شهر نوم هسه میونمار دله دره.

جوغرافیدچی‌ین

اینتا شهر میونمار جنوب دله دره.یانگون میونمار نیشتەگا هسه.اینتا شهر آندامان دریا پلی دره.

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین


میونمار شهرون

یانگون| مولمین| سیتوه| ماندالای| پوتائو