• همه تی گو ره گانّه: گو
  • نر گو: ورزا
  • ماده گوگزا شیر ره ول هاکردن په: تلم
  • گوگزا جه گت‌تر: د مس
  • گوگزا پیش از شیر ره ول هاکردن: خالک
  • گوگزا تازه دنیابموئه: گوک
  • نر گوگزا شیر ره ول هاکردن په: جوندکا
  • ماده گو که شیر دنه: منگو
  • همینتی شمه منظور، گو جه، بتونده گو فلکی صورت بوئه.