وِرزا نر گو ره گانّه.

اتا ورزا منطقه جنگلی بلیران آمل در مازرون ایران.
میترا و ورزای موجستمه واتیکان دله.

ورزا فوایددچی‌ین

ورزا خله کارا مردم وسه کنده مثلن زمین شخم بزوئن دله وره استفاده کمی. اتا کار دیگه که کنده اینتا هسته کا منگو ره گائنه و گوکزا ره ساجنه.

ورزاجنگدچی‌ین

گت بنویشته ره بَیرین: ورزاجنگ
ورزاجنگ اتجور بازی‌ئه که قدیما ایران دله انجوم بی‌یه اینتا سر، دِتا ورزا ره همدیگه جا جنگ دم دنّه و این دتا بجنگستن ره اِشنّه.[۱]

نگارخنهدچی‌ین

منبعدچی‌ین

  1. «gavbazi». دانشنامه ایرانیکا. هارشی‌یه بیی ۱۰/۴/۲۰۱۱ گادِر.