بازیگر اسرائیلی فیلم های واندر وومن سریع و خشن چشم و هم چشمی و... است.