کوردستون جوونون شورا
Kd yck.PNG
تاسیس ۲۵ اکتبر ۱۹۸۷
سرزمین ترکیه کوردستون

کوردستون جوونون شورا اتا مخفی سازمان ِترکیهِ کوردی جوونون بی‌یه، که پ‌ک‌ک په دیّه. اینتا گروه ره ۲۵ اکتبر ۱۹۸۷ بساتنه. ونه نوم ۳ تا ۱۵ اوت ۲۰۰۳، کوردستون آزاد جوونون جنبش (TECAK) بیی‌یه.

منابعدچی‌ین