مختصات: ‏۱۶″ ۱۹′ ۲°شرقی ‏۵۶″ ۵۱′ ۴۸°شمالی / ۲٫۳۲۱۱۱غرب ۴۸٫۸۶۵۵۶جنوب / −۲٫۳۲۱۱۱;−۴۸٫۸۶۵۵۶

کنکورد میدون اتا گت ِمیدون پاریس هسته که خیابون شانز الیزه شرق‌وَر دره. قدیما این میدون به نوم لویی پونزهوم نومسته بی‌یه. فرانسه اولین انقلاب گادر و دوره معروف به ترور دستگاه مشهور گیوتین این میدون دله نصب بیی‌یه. سر خله از گت مردمون اون زمون ِفرانسه مثل لویی شونزدهوم و ماری آنتوانت این میدون دله گیوتین بِن بورده.

Fontaine-place-de-la-concorde-paris.jpg
Fontaine des Fleuves.jpg

این میدون وسط ستون تاریخی ابلیسک دره که والی مصر، ممدعلی پاشا وه ره هدائه فرانسه ره. این ستون قدمت به دوره رامسس دوم رسنه و قدیمی‌ترین اثر پاریس هسته.


منابعدچی‌ین