کِس (انگلیسی جه: Vulva) اتا بیرونی بخش زنان ِچک میون هسته. ونه دله شه بخشای مختلفی قرار دارنه. مثلاً کس پشم، کتم و تینگ (انگلیسی نوم: کلیتوریس) [۱]

کاس ِمختلفِ بخشون:
۱. کلیتوریس هود (تینگِ جلد)
۲.تینگ یا کلیتوریس
۳.دله‌یی لو
۴.شاش‌مقوم
۵.کاس‌دله
۶.کتم و تینگ
۷.موس‌سولاخی

نگارخنهدچی‌ین


منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که کس خَوری دَره ره پیدا هاکنین.