تینگ اتا واجه هسته که ونه معنی فارسی دله «چوچوله» و انگلیسی زبون دله «کلیتوریس» (clitoris) هسِّه. اینتا اتا کچیکِ گوشت اضافی هسِّه که کِسِ میون دره و در تحریک جنسی زنا موثر هسِّه. اینتا قسمت از بدِن رِه بعضی جاهای جهون دله وریننه که ورِ ختنه زنا هم گنِِنِه. [۱]

نگارخنهدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که تینگ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

منابعدچی‌ین

  1. Goodman, S. (2009). "Family Eupleridae (Madagascar Carnivores)". In Wilson, D; Mittermeier, R. Handbook of the Mammals of the World. Carnivores. Lynx Edicions. ISBN 978-84-96553-49-1. http://www.lynxeds.com/hmw/species-accounts/hmw-1-species-accounts-red-panda-ailurus-fulgens. Retrieved November 27, 2012.