ژان ششم (انگلیسی جه: PapaIOANNESSextus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه یونان دله دنیا بموئه و۳۰ اکتبر ۷۰۱ تا ۱۱ ژانویه ۷۰۵ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

John VI.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین