چمستان شهر مرکز بخش چمستان از نور شهرستون مازرون اوستان دله هسته. چمستان بین راه آمل به نور واقع بوه. چمستان شهرداری، بخشداری، دادگستری، دییر ادارات و دوایر دولتی، امکانات گازکشی، کتابخانه، عمومی، سینما، و کانون فرهنگی‌تربیتی دارنه.[۱]

افر گننه چمستان همون چمازستان وه، افر دییر گننه وه اسم اصلی چمنستان وه.

ایندا شهر نسبت به دهاتای دور و ور اته بندی دره.

روستای ییلاقی لاویج که ونه آب گرم معروف هسه، پارک جنگلی کشپل، هلاپون و روستای خش منظره نعمت آباد جاهای دیدنی چمستان هسنه.

سیاسی تقسیماتدچی‌ین

جوغرافیدچی‌ین

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین

گت آدموندچی‌ین

دییه لینکوندچی‌ین

منابعدچی‌ین

  1. روزنامهٔ ایران، شماره ۳۳۷۵، بخش جوان، دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸۴.