وگ (vag) ئه مه طبری زیوون (مازندرانی) فارسی ره قورباغه معنی ده نه. دار وگ که دو جز دار+وگ ره وونه، دار که شه فارسی درخت ره وونه و وگ دِرِس بی‌یی، داروگ فارسی ره قورباغه درختی معنی دِنه.