وایک اتا شهر هسته که ارمنستون ِوایوتس‌جور استان دله دره و سال ۱۹۹۵ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۵٬۸۸۵ نفر جمعیت دانّه.

وایک
وایک
مکون

وایوتس‌جور استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۹۵
جمعیت۵٬۸۸۵

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین