دار (فارسی جه: درخت) اتا دسته گیاهون هسِّنه که وشون تنه سایر گیاهون تون کلفت‌تر و محکم‌تر هسِّه. دار، گلام (برگ) تنه و ریشه جا تشکیل بونه .دارها دیگر جاندارونِ تون بیشتر عمر کنِِنِه. دارهایی درنه که بیش از 100 متر بلندی و عمر بیش از هزار سال دارننه.

درزنی گلام -کاج
موزی دار

هر چی دار بلندتر و کلفت‌تر باوِّه ونه عمر بیشترهسِّه. خطوطی که دار ِتنه ِداخل دله بَدی بونه جا بتِّونِنِه دار ِسن ر معین هکنن. البته اینتا کار مخرب هسِّه و ونه دار ر بورینیم. روش‌های دیگری هم دره که بدون تخریب بتونِنِه دار عمر ر معلوم هکنن:

 • روش کربن ۱۴
 • روش پتاسیم– آرگن
 • روش روبیدیم استرانسیوم
 • روش اورانیم، سرب و توریم، سرب
 • روش استفاده از ایزوتوپهای 230Th و 231Pa
 • روش فلوئور
 • روش آمینو اسیدها

دارهای دسته بندی

دچی‌ین

دارها ر بتوننه صفاتی که دارننه جا دسته بندی هکنن.

سرسبزی

دچی‌ین
 1. همیشه سبز پرتغال دار و نارنج دار واری
 2. پاییز گلام شن اسپه دار و انجیل دار واری
 1. پهن گلام
 2. درزنی گلام