شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: هولی (گجگجی بیری).

هولی یا هوزی یا شنا اتا ورزشه که ونه اَرمون اوی سر بموندستن و ئوی دله حرکت هاکردنه. هولی هاکردن یعنی انسان یا حیوان حرکت بدون هرتی خارجی کومک ئو دلوئه. هولی یادبَیتن علاوه بر اینتاکه تن قد ره خله کنه، تنگ گدر و ات‌تی ئوی دله دکتن آدم زندگی ره نجات دنه. خله حیوونا دنیا بموئن گدر و شه غریزه جا، هولی هاکردن ره بلدنه؛ اما آدم ونه هولی هاکردن ره یاد هایره.

مایکل فلپس که دَره وَگ واری هولی کانده

منابعدچی‌ین

  • فرهنگ یک جلدی دکتر محمد معین
  • هفته‌نامه سلامت
  • سایت تبیان

پیوند به بیروندچی‌ین