اتا زنان راگبی تیم اوسترالیا دله

ورزش به عادی و جسمونی فعالیتونی بئوت بونه که اتا قوانین اساس رو با هدف تفریح و زورآزمایی انجوم بونه. ورزش تعریف به ونه هدف و منظور بستگی دارنه. مثلن شنای کائون که اتا سردپوشننی استخر دله برگوزار بونه اتا جور ورزش به حساب انه. ولی شناهکردن دریای دله یا اتا کچیک و معمولی استخر دله اتا تفریح به حساب انه. اتا خله ورزشی رشته دره و مردم اتا خله زمون و هزینه ره ورزش هارشین یا انجوم هدائن سر خرج کننه. ورزش و ورزش هکردن چن سال طولانی دله از اتا تفریح جا به دیم اتا حرفه و کار در بمو و اتا خله ورزشکار ورزش هکردن جا به پیل برسینه. وه اتا دیگه از ورزش خصوصیات هسه.امروزه زنائون ورزش هم خله مهم بیه.