هورن دریاچه شمالی آمریکا منطقه دله، موتحده ایالات و کانادا میون دره. اینتا دریاچه میشیگان و سوپریور دریاچه ئون ره وصل هسه. ونه گتی ۵۹۶۰۰ کیلومتر مربع هسه. ونه جولی ۱۶۰ متر هسه. هورن دریاچه دله دتا جزیره دره که هر دتا کانادا شه نه.