ساز ئه تا هنر ره قسمت وونه که میون ونگ و سکوت دخالت کانده، ساز ره بتونده نن همه جور وسه بازوئن، تونن ئه روسی سر، تیلویزیون سر و دیگه چیزون کار واندن، وه فرهنگ تا فرهنگ و ملت تا ملت فرق کانده.

تعریف

دچی‌ین
گت بانویشتی: ساز ره تعریف
هارشین هم: ساز دسته

گت‌ترین تعریفی که بتومی ساز ره هاکانیم ای وونه که وه ئه تا جور ارتعاش هه سه.

در بی یاردی

دچی‌ین

انجوم هکاردن

دچی‌ین

ئه تایی ئو دسته ونگیدن

دچی‌ین

ساز ره نوت

دچی‌ین

به تر هکاردن، دگاردن، جور هکاردن

دچی‌ین
گت بانویشتی ئون: ساز وار جور هکاردن، ساز وار به تر هکاردن

جور هکاردن

دچی‌ین

بارسی ین ئو ایشتوندن

دچی‌ین
گت بانویشتی: ایشتوندن

تیکنولوگی

دچی‌ین

یاد هدائن

دچی‌ین

ساز، عمومی یاد هدائن ره ئه تا قسمت

دچی‌ین

یاد بایتن

دچی‌ین

درمان ره کار بابردن

دچی‌ین

بانویشتی ایشناختان

دچی‌ین
  • Harwood, Dane (۱۹۷۶). "Universals in Music: A Perspective from Cognitive Psychology", Ethnomusicology ۲۰, no. ۳:۵۲۱-۳۳.
  • Johnson, Julian (۲۰۰۲). Who Needs Classical Music?: Cultural Choice and Musical Value. Oxford University Press. ISBN ۰-۱۹-۵۱۴۶۸۱-۶.
  • Kertz-Welzel, Alexandra. "Piano Improvisation Develops Musicianship." Orff-Echo XXXVII No. ۱ (۲۰۰۴): ۱۱-۱۴.
  • Kertz-Welzel, Alexandra. "The Singing Muse: Three Centuries of Music Education in Germany." Journal of Historical Research in Music Education XXVI no. ۱ (۲۰۰۴): ۸-۲۷.
  • Kertz-Welzel, Alexandra. "Didaktik of Music: A German Concept and its Comparison to American Music Pedagogy." International Journal of Music Education (Practice) ۲۲ No. ۳ (۲۰۰۴): ۲۷۷-۲۸۶.
  • Kertz-Welzel, Alexandra. "General Music Education in Germany Today: A Look at How Popular Music is Engaging Students." General Music Today ۱۸ no. ۲ (Winter ۲۰۰۵): ۱۴-۱۶.
  • Molino, Jean (۱۹۷۵). "Fait musical et sémiologue de la musique", Musique en Jeu, no. ۱۷:۳۷-۶۲.
  • Nattiez, Jean-Jacques (۱۹۸۷). Music and Discourse: Toward a Semiology of Music (Musicologie générale et sémiologue, ۱۹۸۷). Translated by Carolyn Abbate (۱۹۷۹). ISBN ۰-۶۹۱-۰۲۷۱۴-۵.
  • Owen, Harold (۲۰۰۰). Music Theory Resource Book. Oxford University Press. ISBN ۰-۱۹-۵۱۱۵۳۹-۲.
  • Woodall, Laura and Brenda Ziembroski, (۲۰۰۲). Literacy Through Music.

هاریشین

دچی‌ین