هندوراس اتا کشور نوم هسه که آمریکا قاره دله دره.

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور گتی۱۱۲۰۸۸ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۵/۵ نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم تگوسیگالپا هسه.هندوراس نوم ره اینتا سر ونه رو بەشتەنه که وختی ئوروپائیون اینتا کشور ره برسینه فکر کردنه سەرخپوستونی که ونه دله درنه هندی هسەنه.

فرهنگدچی‌ین

ونه مردم ویشتراسپینیجی زوون ره گپ زنه‌نه ئو مسیحی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاددچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم لمپیرا هسه.

تاریخدچی‌ین

اینتا کشور قدیم دله ئیسپانئون کولونی بیه ئو مازرونی ۱۳۳۳ سال دله أتا سیوا کشور بیه.

دپت چرخه‌توئوندچی‌ین