هِلِن (به یونانی: Ἑλένη) بنابر یونانی حماسه‌ئون، ایلیاد اثر هومر هلن اسپارتی منلائوس ِزنا توطئه آفرودیت جه، پاریس وه ره بدزدی‌یه و بَورده تروی دله. وه هلن تروایی هم بنومسته بیی‌یه.

اساطیر یونان باستون
هلن ترویی دمورگان ِدکشی‌یه، ۱۸۹۸
هلن
جنسیت: مونث
پییر: زئوس
مار: لدا
همسر: منلائوس
تروا دله: باعث جنگ بیّه
موضوع‌ئون اساطیر یونان باستون

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

وه ململه‌ترین کیجای زمین بی‌یه. خله خاستنه ونجه ازدواج هاکنن اما ونه کل‌پییر (توندارئوس) همه جه بخاسته که هرچی خادی هلن بخاسته ره قبول هاکنن و بستا بوئن. هلن، منلائوس ره بییته. زمونی که وه پاریس جه دربورده همه شازاده‌ئون طبق پیمون منلائوس کومک سه بوردنه و تروا جنگ شروع بیّه. پس از جنگ و سقوط تروا، وه ره هدانه منلائوس دَس و تا پایان عمر ونه پلی دیی‌یه.

منابعدچی‌ین

 
اتا ظرف که ونه عکس ره نشون دنه
 
اتا خیالی عکس ونجه
  • دورانت، ویل. تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم). ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگرون. سرویراستار، محمود مصاحب. چاپ ششم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸، ISBN 964-445-001-9. ‏

جستارهای وابستهدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که هلن خَوری دَره ره پیدا هاکنین.