شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: تروا (گجگجی بیری).

تروا جنگ، تروی جنگ یا تروآ جنگ (انگلیسی جه: Trojan War) (سدهٔ ۱۲ یا ۱۳ یا ۱۴ پیش از میلاد) اتا از گت‌ترین جنگ‌ئون یونان‌باستون هسته. اینتا اتا جنگ مردم آخایی و کوچ‌نشین‌ئون یونانی تروا میون بی‎یه که اتا قضیه سَره بی‌یه. پاریس (پریام وچه که تروا شاء بی‌یه) بورده منلائوس (اسپارت شاء) پَلی، مهمونی ولی ونه زنا «‌هلن» ره بدزدی‌یه.

N05Flucht-a-Troja.jpg

گت‌ترین منابع مربوط به این جنگ کتابون منظوم هومر ایلیاد و کتابون رومی نویسندگون ویرژیل و اووید و استاتیوس هستنه.[۱]

آخرسری اسپارتون اتا چویی اسب ِموجستمه جا بوردنه شهر دله و بعد اسب دله جه دربمونه و شهر ره بییتنه. این جنگ دله آشیل هم بمرده.

پانویسدچی‌ین

  1. Wood (1985: 19)