اصلی منوی ِوا هاکردن
شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: تروا (گجگجی بیری).
N05Flucht-a-Troja.jpg

تروا جنگ، تروی جنگ یا تروآ جنگ (انگلیسی جه: Trojan War) (سدهٔ ۱۲ یا ۱۳ یا ۱۴ پیش از میلاد) اتا از گت‌ترین جنگ‌ئون یونان‌باستون هسته. اینتا اتا جنگ مردم آخایی و کوچ‌نشین‌ئون یونانی تروا میون بی‎یه که اتا قضیه سَره بی‌یه. پاریس (پریام وچه که تروا شاء بی‌یه) بورده منلائوس (اسپارت شاء) پَلی، مهمونی ولی ونه زنا «‌هلن» ره بدزدی‌یه.

گت‌ترین منابع مربوط به این جنگ کتابون منظوم هومر ایلیاد و کتابون رومی نویسندگون ویرژیل و اووید و استاتیوس هستنه.[۱]

آخرسری اسپارتون اتا چویی اسب ِموجستمه جا بوردنه شهر دله و بعد اسب دله جه دربمونه و شهر ره بییتنه. این جنگ دله آشیل هم بمرده.

پانویسدچی‌ین

  1. Wood (1985: 19)
ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که تروا جنگ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.