هادی حائری اتا مازرونی فیلسوف، تاریخدون و شاعر بی‌یه. ونه آثار ویشته حکمت و فلسفه شِنه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۶۵۰.