مختصات: ‏۲۲٫۱۹″ ۷′ ۲°شرقی ‏۵۱٫۲۰″ ۲۲′ ۴۱°شمالی / ۲٫۱۲۲۸۳۰۶غرب ۴۱٫۳۸۰۸۸۹جنوب / -۲٫۱۲۲۸۳۰۶;-۴۱٫۳۸۰۸۸۹ (Camp Nou)

کمپ نو، نوکمپ یا نیو کمپ اتا فوتوال‌زمین هسته که بارسلون ِشهر و ایسپانیای ِکشور دله قرار دانّه. این استادیوم سال ۱۹۵۷ که بساته بَیّه جه تاسا، بارسلونای ِتیم ِسره‌خِنِگی استادیوم هسته. این ورزشگاه یوفای ِ۵ اساره استادیوم‌ها جه هسته و ۹۹٫۳۵۴ نفر ظرفیت دانّه که یعنی اروپای ِگت‌ترین استادیوم هسته و دنیای ِیازدهمین ورزشگاه وانه. تا سال ۲۰۰۲ این استادیوم نوم «بارسلونای ِاستادیوم» بی‌یه و اون گادِر تاسا ونه نوم ره «کمپ نو» گانّه.[۱]

ونه بریم ِوییو
این عکس دله Més que un club شعار ره بنویشتنه که ونه معنی اتا تیم جه ویشته هسته و بارسلونای ِرسمی شعاره.


پانویسدچی‌ین

بریم بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که کمپ نو خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

شابلون:بارسلونا