اصلی منوی ِوا هاکردن

مختصات: Sky map 19h 00m 00s, -25º 00' 00''

نیما
فلکی صورت
نیما
نیما اساره‌ئون فهرست
لاتین نوم Sagittarius
فارسی نوم کمان
عربی نوم قوس
بُعد ۱۹ ساعت
میل −۲۵°
پهنه درجه مربع
رتبه ۱۵
نزدیکترین اساره فاصله سال نوری
گت‌ترین اساره نوم جنوبی قوس
مشهود بین عرض‌های °۵۵+ و °۹۰-
بهترین زمان مشاهده در ماه اوت

نیما، کِمون یا قوس (لاتین جه: Sagittarius) (نماد:♐) گتی: ۸۶۷ درجه مربع (پونزدهمین)

اساره‌ئوندچی‌ین

  • اپسیلون قوس به ایسم جنوبی‌نیما طیف B۹ IV و ونه فاصله ۸۵ نوری سال زمین جه هسته. این اساره قدر۱٫۹ قوس ِفلکی ِصورت ِدرخشونترین اساره محسوب وانه.
  • قوس فلکی صورت نزدیکترین اساره زمین جه: رز ۱۵۴ (۹٫۶۸ سال نوری)

آسمون عمقی اجرامدچی‌ین

فلکی صور همسایه‌ئوندچی‌ین

منبعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که نیما (فلکی صورت) خَوری دَره ره پیدا هاکنین.