مختصات: Sky map 19h 00m 00s, -25º 00' 00''

نیما، کِمون یا قوس (لاتین جه: Sagittarius) (نماد:♐) گتی: ۸۶۷ درجه مربع (پونزدهمین)

نیما
فلکی صورت
نیما
نیما اساره‌ئون فهرست
لاتین نوم Sagittarius
فارسی نوم کمان
عربی نوم قوس
بُعد ۱۹ ساعت
میل −۲۵°
پهنه درجه مربع
رتبه ۱۵
نزدیکترین اساره فاصله سال نوری
گت‌ترین اساره نوم جنوبی قوس
مشهود بین عرض‌های °۵۵+ و °۹۰-
بهترین زمان مشاهده در ماه اوت

اساره‌ئوندچی‌ین

 • اپسیلون قوس به ایسم جنوبی‌نیما طیف B۹ IV و ونه فاصله ۸۵ نوری سال زمین جه هسته. این اساره قدر۱٫۹ قوس ِفلکی ِصورت ِدرخشونترین اساره محسوب وانه.
 • قوس فلکی صورت نزدیکترین اساره زمین جه: رز ۱۵۴ (۹٫۶۸ سال نوری)

آسمون عمقی اجرامدچی‌ین

این فلکی صورت ۱۵ مسیه جرم دانّه. دلیلش هم این هسته که راستای راه شیری کهکشون قرار دانّه.

 1. مسیه ۸
 2. مسیه ۱۷
 3. مسیه ۱۸
 4. مسیه ۲۰
 5. مسیه ۲۱
 6. مسیه ۲۲
 7. مسیه ۲۳
 8. مسیه ۲۴
 9. مسیه ۲۵
 10. مسیه ۲۸
 11. مسیه ۵۴
 12. مسیه ۵۵
 13. مسیه ۶۹
 14. مسیه ۷۰
 15. مسیه ۷۵

فلکی صور همسایه‌ئوندچی‌ین

 1. دلو
 2. سپر
 3. عقرب
 4. جنوبی تاج
 5. جدی

منبعدچی‌ین