مسیه ۵۵ (انگلیسی جه: Messier 55) یا ان‌جی‌سی ۶۸۰۹ اتا کروی اساره خوشه هسته که نیما فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۱۷ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره ۷ بائوتنه.

مسیه ۵۵ ِعکس

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۵۵ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

Wikipedia contributors, "List of Messier objects," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Messier_objects&oldid=268876608 (accessed February 9, 2009).