مرداب سحابی اتا سحابی نیما فلکی صورت دله هسته.

سحابی مورداب

نام‌هادچی‌ین

  • M8
  • NGC6523

مشخصاتدچی‌ین

منبعدچی‌ین

  • راهنمای ماراتن مسیه


ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۸ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.