سید ظهیرالدین مرعشی (بزائه‌ی ۸۱۵ ق، آمل - بمرده‌ی ۸۹۲ ق) اتا مازرونی شازده و نویسنده بی‌یه. ونه پی‌یر، نصیرالدین مرعشی، اتا شورشی شازده بی‌یه که مرعشیون حکومت ره بخاستی داشته ولی موفق نیّه که حکومت هاکنه و فراری بیّه. ظهیرالدین همینسه گیلون دله، کیاییون ِحکومت وَر دیّه و اونجه شاهون وه ره تحویل گیتنه. ظهیرالدین هم ات‌کش تلاش هاکرده که بئه مازرون حکومت ره شه عامی‌زائون جه بیره ولی نتونسته. وه دِتا کتاب بنویشته که اتا مازرون تاریخ و اتی گیلانِ تاریخ ره تعریف کندنه. ونه تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ِکتاب، اتا معتبر چی هسته و ونه معاصر روایتون، چون ظهیرالدین شه حی-حاضر بی‌یه، خارِ منبع هستنه. ظهیرالدین شه کتاب دله حتا شه اشتباهات یا شه پی‌یر اشتباهات ره هم یاد یارنه و بی‌طرفونه قضاوت کنده.

سید ظهرالدین مرعشی
شخصی معلومات
بزا-روز
بمردن
۱۴۸۸ (گرگوریان) یا ۱۴۸۹ (گرگوریان) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ملیت
حرفه
مهمترین کارون

منابع دچی‌ین