میترا یا مهر اتا هندوایرانی باستانی ایزد بی‌یه که پیش از زرتشت دیّه، وه خورشید نماد بی‌یه. وه زرتشت دین دله هم اتا خدائه. وه ره رومی دینون دله هم اشناسینه و حتی مسیحیت دله هم نفوذ پیدا هاکرده.

میترای رومی ِموجستمه واتیکان دله

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که میترا خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • رستم‌پور، سالومه، مهرپرستی در ایران هند و روم، انتشارات خورشیدآفرین (۱۳۸۲)
  • ملیحه کرباسیان، فرهنگ الفبایی موضوعی اساطیر ایران باستان، نشر اختران (۱۳۸۴)
  • یشتها
  • نویسنده کومن، فرانتس- ترجمه و پژوهش رضی، هاشم- آیین پر رمز و راز میترایی- انتشارات بهجت (۱۳۷۹)